28 februari 2023

Notulen jaarvergadering 23-3-22

Verslag Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Asten en Ommel d.d. 23-03-2022

 (De vergadering wordt door 66 leden bezocht)

1) Opening door de voorzitter

 Voorzitter Maud Cuppens opent de vergadering en heet iedereen welkom. Heeft met haar gezondheid gesukkeld, maar het gaat gelukkig de goede kant op.

Hebben gezien de corona – perikelen het afgelopen jaar bijna niets kunnen organiseren. Speciaal de bezorgers van de Luidklok en de Ons bedankt voor hun inzet.

Er worden enkele minuten stilte gehouden voor de 48 leden die ons vorig jaar ontvallen zijn.

2) Vaststellen van de definitieve agenda

 Er worden geen agendapunten toegevoegd.

3) Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13-10-2021

 Er zijn geen op – of aanmerkingen. Verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

4) Verslag van het verenigingsjaar 2021

 Er zijn 2 nieuwe bestuursleden aangetreden. De meeste geplande activiteiten zijn wegens corona niet doorgegaan. De Luidklok is 10 keer uitgekomen. We hebben momenteel 1416 leden Zie statistieken op de website. We hebben 48 nieuwe leden mogen begroeten. Er zijn 85 leden om diverse redenen afgehaakt. Het ledental loopt vanaf 2016 terug. Ook de traditionele Kerstviering kon niet doorgaan. Het bestuur denkt aan het organiseren van een lenteviering.

5) Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester en het verslag van de kascontrole-commissie. Benoeming nieuw lid van de kascontrole-commissie.

 Frans: daar de meeste activiteiten niet zijn doorgegaan hebben we een batig saldo van 5700 euro. V.w.b. de nieuwe huisvesting: we weten nog niet wat de financiële gevolgen zijn. Er dient een fikse huur te worden opgehoest. Hiervoor hebben wij geld gereserveerd. Ook de consumpties zullen duurder worden. Denk aan horecaprijzen.

Bertus Berkers vraagt naar de 13500 euro voor Ommel. Frans: dit betreft de dagbesteding. Valt juridisch onder de paraplu van KBO Brabant. Is een kostendekkende activiteit. We hebben geld over gehouden. Is potje om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Peter Bervens en Loet van Beers hebben de financiële stukken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Verzoeken de aanwezigen om de penningmeester decharge te verlenen. Loet vraagt een extra applaus voor de penningmeesters voor het uitstekende werk dat hij jarenlang verricht heeft.

Loet treedt af. Betsy Verhagen meldt zich aan als nieuw lid van de commissie.

6) Bestuursverkiezing

 Maud Cuppens en Jan van den Oever treden af en zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Theo Martens voor als nieuwe voorzitter en Annette Swenker en Tiny Leenders – van den Beuken als nieuwe bestuursleden. De aanwezigen gaan bij acclamatie akkoord met deze benoemingen.

Annette en Tiny stellen zich in het kort voor.

Henk bedankt Jan voor zijn inzet en overhandigt bloemen, een oorkonde en de KBO speld.

Guus bedankt Maud voor haar vele langjarige verdiensten. Het bestuur heeft unaniem besloten, om   haar te benoemen tot erelid. Zij is het eerste lid, dat deze eer te beurt valt. De aanwezigen laten met een langdurig applaus hun instemming blijken.

Maud overhandigt de voorzittershamer aan Theo en wenst hem veel succes.  Hoopt elkaar regelmatig te zien en te spreken. Liefst niet in het ziekenhuis.

Theo stelt zich voor. Vanwege corona weinig kunnen organiseren. O.a. de Kerstviering is afgeblazen.  Problemen bij het distribueren van de pakketjes voor de leden. Denken aan lenteviering in dit voorjaar.

7) Waar willen wij dit jaar aandacht aan besteden

 Dit zijn o.a.: een enquête waarbij leden hun wensen kenbaar kunnen maken, goed voor elkaar, cultuur werkgroep en een ledenwerfcampagne.

8) Rondvraag

 Wanneer lenteviering ? Inge Veenhuizen: 20-21 april. Artikel over 14 dagen in de Luidklok.

Jan Leenders: houdt een betoog over eenzaamheid. Vraagt het bestuur om hier aandacht aan te besteden.

9) Huldiging jubilarissen.

 8 Aanwezige jubilarissen (25 jaar lid) worden toegesproken een ontvangen bloemen en een oorkonde. Bij 6 jubilarissen worden deze gebracht.

10) Pauze

 11) Presentatie Wim Fijten over “Wat doet KBO Brabant”

Wilt u hierover meer weten klik hier op “Wat doet KBO Brabant

12) Voorstellen ouderenconsulent Arie van den Boomen

 Arie is in dienst van Onis. Sociaal team Asten valt onder de Gemeente. Er komen vragen binnen over: persoonsalarmering, maaltijden aan huis, montage traplift enz. Aanvragers worden thuis bezocht. De uiteindelijke bedoeling is, dat men langer zelfstandig kan blijven wonen. Er worden wijkbijeenkomsten gepland. Alle ouderen krijgen hiervoor een uitnodiging van Janine Spoor.

Zie uitgebreid artikel in het Peelbelang van donderdag 23 maart 2022.

Klik hier voor het artikel

13) Sluiting

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ca. 16.10 uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Voor verslag: Guus Zeebregts